Spedycja morska (transport morski), też w sferze rozmyślań prawnych a także teoretycznych, jak a także w codziennej praktyce spedycyjnej nieodłącznie łączy się z terminem Incoterms (International Commercial Terms), które określa się też Międzynarodowymi Regułami Handlu, a traktuje w przypadku usług rodzaju transport kontenera lub kontener transport.

Spedycja morska a INCOTERMS to zestawienie międzynarodowych uporządkowań prawnych, ujmujących warunki sprzedaży, jakich wykładnia bywa globalnie stosowane na całym globie.

Uregulowania te dzielą koszty oraz odpowiedzialność pomiędzy nabywcę oraz sprzedawcę, a również określają rodzaje transportu. Incoterms kieruje się nadrzędnymi prawami Konwencji ONZ dotyczącej Kontraktów dla Międzynarodowej Sprzedaży Dóbr, jakie zostały ogłoszone w 1936 roku jak również reguluje transport morski. Obecnie wiążaca jest wersja Incoterms 2010, która zastąpiła poprzednią dystrybucję – Incoterms 2000.

Uregulowania INCOTERMS oraz ich cechy: obowiązują przy obrocie dobrami materialnymi (zarówno w zakresie transport kontenera) ich stosowanie jest fakultatywne obowiązują wyłącznie eksportera a także importera – z ich wykorzystywania wyłączeni są spedytorzy i firmy transportowe, włączają usługi „kontener transport” normy prawa rządzącego daną umową mają priorytet przed INCOTERMS.

Incoterms obejmują kwestie związane z transportem morskim artykułów od sprzedawcy do nabywcy. Włącza to m.in. przewóz produktów, rozliczenie zobowiązań eksportowych a także importowych, pokrycie kosztów, w tym transportu oraz ubezpieczenia, przeniesienie ryzyka za stan towarów w różnych punktach procesu transportowego. Incoterms są stosowane zawsze w połączeniu spośród lokalizacją geograficzną oraz nie zajmują się przeniesieniem praw własności. Stosowane w ramach „transport kontenera” oraz kontener-transport.

Incoterms 2000

Kanony jak również prawa są zalecane oraz publikowane przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC). Oficjalną wersją Incoterms 2000 jest oryginalny tekst angielski, któren został zaaprobowany poprzez Komisję Prawa Handlu Międzynarodowego (UNCITRAL) Organizacji Narodów Zjednoczonych. Autoryzowane tłumaczenia w 31 językach są dostępne w lokalnych komitetach ICC.

Wytyczne oraz prawa ujęte w Incoterms 2000 (transport morski) podzielone zostały na grupy, zróżnicowane ze względu na wspólne dla poszczególnych grup warunki, m.in. opłaty za transport jak również ubezpieczenie, moment przeniesienia ryzyka (zaś tym samym zrealizowania dostawy, co może być bezpośrednio związane z zagadnieniami dotyczącymi płatności za zrealizowany kontrakt), odpowiedzialności za formalności oraz koszty związane z odprawami (transport kontenera) celnymi eksportowymi jak również importowymi.

Grupa E – Departure – Sprzedający udostępnia towar do dyspozycji kupującego we wskazanym punkcie wydania. Sprzedający nie bywa zobowiązany do zapewnienia odprawy celnej eksportowej, jak zarówno nie ponosi kosztów ani ryzyka załadunku towaru.

EXW. Ex Works (… named place) – Od zakładu (… określone miejsce). Termin ten przedstawia najmniejszą odpowiedzialność (zagadnienia transport morski) jak również zaangażowanie ze strony sprzedającego (dot. usług kontener transport). Dostarczenie zostaje uznana za dokonaną w momencie postawienia produktów do dyspozycji kupującego w określonym miejscu, bez zobligowania do dalszych przedsięwźeć ze strony sprzedającego.

Grupa F – Main Carriage Unpaid – Grupa „F..” zobowiązuje sprzedającego do dokonania odprawy celnej eksportowej. Sprzedający nie opłaca zasadniczych kosztów transportu (też: transportu morskiego) ani ubezpieczenia. Traqnsport kontenera.

FCA. Free Carrier (… named place) – Franco przewoźnik (… określone miejsce).Sprzedający ponosi koszty transportu, załadunku jak również ubezpieczenia do momentu przekazania produktów pierwszemu przewoźnikowi, wskazanemu poprzez kupującego, w oznaczonym miejscu. Ładunek uznaje się za dostarczony w momencie załadunku przez przewoźnika, w tym momencie następuje przeniesienie ryzyka uszkodzenia bądź utraty towaru na kupującego.

FAS. Free Alongside Ship (… named loading port) – Franco wzdłuż burty statku (… określony port załadunku). Odpowiedzialność za koszty transportu morskiego jak również ryzyko sprzedającego kończą się w momencie dostarczenia towarów (kontener transport) do burty statku w oznaczonym porcie nadania, natomiast bez załadunku artykułów na statek. Od owego momentu wszystkie koszty jak również ryzyko związane z towarem zostaje przeniesione na kupującego. Termin zdoła być używany zaledwie w odniesieniu do transportu morskiego – w tym transport kontenera oraz wodnego – śródlądowego.

FOB. Free On Board (… named loading port) – Franco statek (… określony port załadunku). Jak w przypadku FCA, niemniej jednak punktem przeniesienia kosztów oraz ryzyka za towar ze sprzedającego na kupującego jest moment przekroczenia burty statku poprzez towar, sprzedający ponosi zarówno koszty załadunku. Termin może być używany wyłącznie w odniesieniu do transportu morskiego i wodnego śródlądowego.

Grupa C – Main Carriage Paid – Sprzedający zawiera umowę przewozu i ponosi jego koszty. Sprzedający bywa także zobowiązany do dokonania odprawy celnej eksportowej. Ryzyko zostaje przeniesione na kupującego w momencie nadania towaru. Wszelkie dodatkowe, wynikłe po załadunku, koszty związane z transportem oraz innymi zdarzeniami obciążają kupującego.

CFR. Cost and Freight (… named destination port) – Koszt oraz fracht (… określony port przeznaczenia – transport morski). Sprzedający nie ponosi kosztów ubezpieczenia artykułów (od momentu załadunku na statek w porcie nadania, kontener transport), jakie leżą po stronie nabywcy; dostawa zostaje uznana za zrealizowaną w momencie załadunku towaru na statek armatora wskazanego przez sprzedającego transport kontenera.

CIF. Cost, Insurance and Freight (named destination port) – Koszt, ubezpieczenie oraz fracht (… określony port przeznaczenia). W odróżnieniu od CFR, sprzedający bywa odpowiedzialny też za zawarcie umowy i opłacenie kosztu ubezpieczenia towaru w na rzecz kupującego. Pożądane byłoby zaznaczyć, że Incoterms 2000 zobowiązują sprzedającego do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej jedynie w podstawowym zakresie. Również CFR kiedy oraz CIF zdołają być używane zaledwie w odniesieniu do transportu morskiego oraz wodnego śródlądowego.

CPT. Carriage Paid To (… named destination port) – Przewoźne opłacone do (… określonego miejsca przeznaczenia). Odpowiednik CFR w transporcie innym, niż morskim oraz wodnym śródlądowym (w tym multimodalnym, transpoert kontenera, kontener transport).

CIP. Carriage and Insurance Paid to (… named destination port) – Przewoźne a także ubezpieczenie opłacone do (… określonego miejsca przeznaczenia). Odpowiednik CIF w transporcie innym, niż morskim a także wodnym śródlądowym (w tym multimodalnym).
Grupa D – Arrival – Sprzedający może być zobowiązany do dostarczenia towaru do określonego miejsca czy portu przeznaczenia.

DAF. Delivered At Frontier (… named place) – Dostarczone na granicę (… określone miejsce). Sprzedający może być zobowiązany dostarczyć towar do dyspozycji kupującego na granicy, jednakże przed granicą odprawy celnej kraju odbiorcy. W przypadku dostawy DAF, koszt a także ryzyko rozładunku towaru są po stronie kupującego. Sprzedający zobowiązany bywa do przeprowadzenia odprawy celnej eksportowej. Termin odnosi się do granicy lądowej, niezależnie od środka transportu.

DES. Delivered Ex Ship (… named port) – Dostarczone na statek (… określony port). Towar uważa się za dostarczony w momencie postawienia do dyspozycji (rozładunku – transport morski) poprzez odbiorcę na statku we wskazanym porcie przeznaczenia. Sprzedający jest zobowiązany ponieść wszystkie koszty do tego momentu, ponosi też ryzyko uszkodzenia bądź utraty produktów – transport kontenera – podczas transportu do portu przeznaczenia. Sprzedający może być zobowiązany do odprawy celnej eksportowej. Koszt a także ryzyko rozładunku są po stronie kupującego. Termin analogiczny do DAF, w odniesieniu do transportu morskiego, wodnego śródlądowego i multimodalnego z dostawą na statku w porcie przeznaczenia (kontener transport).

DEQ. Delivered Ex Quay (… named port) – Dostarczone na nabrzeże (… określony port, transport morski). Analogicznie, kiedy w przypadku DES, aczkolwiek towar winien być postawiony do dyspozycji kupującego na nabrzeżu we wskazanym porcie przeznaczenia. Koszty jak również ryzyko rozładunku leżą po stronie sprzedającego. Termin używany w odniesieniu do transportu morskiego, wodnego śródlądowego jak również multimodalnego, z rozładunkiem ze statku w porcie przeznaczenia.

DDU. Delivered Duty Unpaid (… named destination place) – Dostarczone, cło nieopłacone (… określone miejsce przeznaczenia). Warunki dostawy DDU zobowiązują zbywcy do dostarczenia produktów – kontener transport – we wymienione (dowolne) miejsce, zarówno w kraju odbiorcy, wraz z poniesieniem wszystkich kosztów jak również ryzyk z tym związanych, z wyjątkiem wszelkich kosztów celnych jak również odpowiedzialności z tym związanej (przeprowadzenia odprawy celnej importowej). Towar uważa się za dostarczony bez rozładunku z ostatniego środka transportu. Termin ma zastosowanie dla wszystkich środków transportu, jednakże w przypadku miejsca dostawy przewidzianego w porcie przeznaczenia (bez dalszego transportu lądowego po stronie sprzedającego, transport kontenera) winny zostać użyte terminy DES bądź DEQ.

DDP. Delivered Duty Paid (… named destination place) – Dostarczone, cło opłacone (… określone miejsce przeznaczenia). Najszersza odpowiedzialność a także zakres czynności sprzedającego spośród powyższych zasad. Zakres odpowiedzialności rozszerzony w stosunku do DDU o odpowiedzialność i pokrycie kosztów związanych z odprawą celną importową.

Incoterms 2010

W stosunku do Incoterms 2000 zmieniła się tylko grupa D. wygląda ona następująco:

DAT. Delivered at Terminal) – Dostarczone, cło opłacone (… określone miejsce przeznaczenia). Dostarczone do terminalu (sprzedający odpowiada za dowiezienie towaru do określonego terminalu i jego rozładunek. DAT zastępuje dotychczas stosowaną DEQ.
DAP. (Delivered at Place) – Dostarczone do miejsca (sprzedający odpowiada za dostarczenie towaru do określonego miejsca, jednakże jego rozładunek może być w gestii kupującego). DAP zastępuje dotychczas stosowane DAF, DES jak również DDU.

Powyższe dotyczą zakresu: transport morski, transport kontenera, kontener transport.